הצהרת תאגיד

לכבוד

פארופויינט השקעות בע"מ

"הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר
משקיע הנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968

*הנתונים בשאלון זה ישמשו את Faropoint לצרכי סיווג המשקיע לפי חוק ניירות ערך ולא לשום שימוש אחר*

אני, הח"מ, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כלפיכם, Faropoint כדלהלן:

  1. אני מודע/ת היטב לסיכונים הרבים הכרוכים בהשקעה בנדל"ן בארה"ב, ובין היתר מבין/ה כי:  
    א. בהשקעה בנדל"ן (מכל סוג שהוא) גלומים סיכונים רבים ומגוונים, וכי אין מדובר בהשקעה בטוחה הטומנת בחובה תשואה מובטחת;
        ברור לי כי ההשקעה נתונה להשפעה מכרעת של משתנים בלתי צפויים, אשר מידת השפעתם בלתי ניתנת לחיזוי או לאומדן.
    ב. הציפייה לקבלת תשלומים שוטפים, בעת השקעה בנדל"ן מניב, נתונה אף היא להשפעת גורמים שונים, ובראשם ביצועי הנכס בפועל וצרכיו,
        כפי שנקבעים בידי מנהל ההשקעה.

  2. תאגיד נחשב ל"תאגיד כשיר/מסווג", לפי העניין, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") והנחיות רשות ניירות ערך, הואיל ומתקיימים בה אחד מהתנאים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך כדלהלן (יש לסמן את הרלוונטי): 
אני מאשר/ת בזאת כי השבתי נכונה על השאלות שנשאלתי בהליך זה, כל השקעה המתוכננת ע"י התאגיד הינה עבורו ו/או בעבור לקוחותיו כמסומן מעלה וכי התאגיד אינו ישקיע במטרה למכור את ההשקעה וכן כי ידוע לי כי אסור לי או לתאגיד להעביר מידע שנמסר מכם לצורך יצירת ענין אצל משקיעים אחרים, קיימים או פוטנציאליים. ידוע לי ואני מסכים לכך שהנכם מסתמכים על הצהרותיי ותשובותיי בהליך זה.

האמור אינו מהווה כל התחייבות להתקשר עם Faropoint או להשתתף בהשקעה.

ולראיה באתי על החתום,

1  לענין זה, "הון עצמי" - הון התאגיד כמשמעותו לפי כללי חשבונאות מקובלים החלים על התאגיד

© 2012 Faropoint 

Please call or e.mail us:

office@faropoint.com

Tel: +1-901-4050245

Tel: +972-3-7710111

Fax: +972-3-7714207

Our address:

6263 Poplar Ave, Memphis, TN 38119, USA

2 Ha-Shlosha St Adgar 360, Tel Aviv-Yafo, Israel