לכבוד

פארופויינט השקעות בע"מ

"הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר
משקיע הנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968

*הנתונים בשאלון זה ישמשו את Faropoint לצרכי סיווג המשקיע לפי חוק ניירות ערך ולא לשום שימוש אחר*

אני, הח"מ, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כלפיכם, Faropoint כדלהלן:

  1. אני מודע/ת היטב לסיכונים הרבים הכרוכים בהשקעה בנדל"ן בארה"ב, ובין היתר מבין/ה כי:  
    א. בהשקעה בנדל"ן (מכל סוג שהוא) גלומים סיכונים רבים ומגוונים, וכי אין מדובר בהשקעה בטוחה הטומנת בחובה תשואה מובטחת;
        ברור לי כי ההשקעה נתונה להשפעה מכרעת של משתנים בלתי צפויים, אשר מידת השפעתם בלתי ניתנת לחיזוי או לאומדן.
    ב. הציפייה לקבלת תשלומים שוטפים, בעת השקעה בנדל"ן מניב, נתונה אף היא להשפעת גורמים שונים, ובראשם ביצועי הנכס בפועל וצרכיו,
        כפי שנקבעים בידי מנהל ההשקעה.

  2. אני נחשב/ת ל"משקיע כשיר", לפי העניין, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") והנחיות רשות ניירות ערך, הואיל ומתקיימים בי אחד מהתנאים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך כדלהלן (יש לסמן את הרלוונטי): 
אני מאשר/ת בזאת כי השבתי נכונה על השאלות שנשאלתי בהליך זה, כל השקעה המתוכננת על ידי הינה בעבורי ו/או בעבור התא המשפחתי שלי וכי איני אשקיע במטרה למכור את ההשקעה. ידוע לי ואני מסכים לכך שהנכם מסתמכים על הצהרותיי ותשובותיי בהליך זה.
האמור אינו מהווה כל התחייבות להתקשר עם Faropoint או להשתתף בהשקעה.
ולראיה באתי על החתום,

"נכסים נזילים" - מזומנים ופיקדונות בחשבון בנק; קרנות השתלמות; ניירות ערך הנסחרים בבורסה בארץ או בחו"ל; קרנות נאמנות; תעודות סל ומוצרי מדדים אחרים בבורסה; אופציות; חוזים עתידיים; מוצרים מובנים. שים לב: קופות גמל ותכניות ביטוח, משום סוג, אינן נכסים נזילים (אף לא קופת גמל להשקעה, קופת גמל בניהול אישי או פוליסות חיסכון)

"התא המשפחתי" - את/אתה ובני משפחתך הגרים עמך, שפרנסתם עליך או שפרנסתך עליהם.

© 2012 Faropoint 

Please call or e.mail us:

office@faropoint.com

Tel: +1-901-4050245

Tel: +972-3-7710111

Fax: +972-3-7714207

Our address:

6263 Poplar Ave, Memphis, TN 38119, USA

2 Ha-Shlosha St Adgar 360, Tel Aviv-Yafo, Israel