התחייבות לשמירת סודיות

לכבוד

פויינט-פארו השקעות בע"מ

השלושה 2

תל אביב 6706054

שלום רב,

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות.

 

בהמשך לפגישתנו בנושא יצירת ענין בקרב לקוחותינו בהשקעה בנדל"ן בארה"ב באמצעותכם (לרבות באמצעות ישויות משפטיות קשורות לכם) ("ההשקעה"), ולפי דרישתכם, הרינו מאשרים, מצהירים ומתחייבים כלפיכם, כדלקמן:
 

 1. על מנת לעניין את לקוחותינו, בארץ ומחוצה לה, בהשקעה ביקשנו כי תמסרו לעיוננו מצגת כללית אודותיכם ואודות פעילותכם. בנוסף לכך, יתכן שיימסר לנו מידע נוסף בעל פה או בכתב (על גבי נייר או בכל אמצעי דיגיטלי שהוא, כולל דוא"ל; כל אלה יחד יכונו: "המידע").
   

 2. המידע יימסר לנו בכדי להציגו בפני לקוחותינו הרלוונטיים; מי מבינם שיהיו מעוניינים בכך, יפגשו עמכם לשם קבלת מידע מפורט, כפוף לשיקול דעתכם הבלעדי וכפוף למילוי דרישותיכם טרם מסירת מידע מפורט לכל לקוח.
   

 3. מלבד האמור לעיל, אנו לא נעשה במידע כל שימוש אחר. אנו אף נוודא כי כל לקוח שלנו יודע, מבין ומאשר כי חל עליו איסור להעביר את המידע (בחלקו או בשלמותו), למעט בפני בני משפחתו הגרים עמו או בפני יועציו.
   

 4. ידועות לנו הוראות הדין החל, בין אם הדין הישראלי החל בישראל, ובין אם הדין הזר הרלוונטי החל מחוץ לישראל, ובפרט ידועות לנו הוראות הדינים הללו העוסקות באיסור הצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור ללא תשקיף וכן הפטורים הקבועים בדין מהאיסור האמור. אנו מתחייבים כי בעת שנפעל לצורך יצירת ענין בקרב לקוחותינו בהשקעה, לא נפר – ולא נגרום לכך שאתם (לרבות גופים קשורים אליכם) תפרו – את הוראות הדין האמורות.
   

 5. למעט כאמור במסמך זה, אנו מתחייבים לשמור בהקפדה על המידע; לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי צד שלישי כלשהו (שאינו הלקוח הרלוונטי); לא לפרסם ולא לעשות כל שימוש בכל צורה שהיא בין בעצמנו ובין באמצעות אחרים במידע, במכוון או שלא.
   

 6. אנו לא נציג כל מצג בשמכם, בין בפני לקוחותינו או בפני צדדים אחרים, אנו נבהיר להם שאין בסמכותנו לעשות זאת, כי איננו שותפים עמכם בכל עסק שהוא, וכי אף איננו רשאים ליטול כל התחייבות בשמכם ואיננו מייצגים אתכם בשום צורה ואופן. למעט המידע, כהגדרתו מעלה, לא נמסור ללקוחותינו כל פרט או מצג נוספים על אודותיכם.

 

ידוע לנו כי הנכם מסתמכים על הצהרותינו והתחייבויותינו לעיל.         

כן ידוע לנו, כי לא נהיה זכאים לכל תמורה שהיא מכם, אלא בהתאם להסכם ייעודי שייחתם בינינו, ככל שייחתם.

 

בכבוד רב,

   בחתימתי אני מאשר כי קראתי והבנתי את הכתוב בכתב התחייבות זה.

  Over 7M SQFT Acquired

Track Record

Over $400M Acquisitions 

 Focused Markets - South-East

© 2012 Faropoint 

Please call or e.mail us:

office@faropoint.com

Tel: +1-901-4050245

Tel: +972-3-7710111

Fax: +972-3-7714207

Our address:

6263 Poplar Ave, Memphis, TN 38119, USA

2 Ha-Shlosha St Adgar 360, Tel Aviv-Yafo, Israel